• امین عبدی
  • 10 دی 1399

ایسینیه فوقالعاده س شوت زن،تکنیکی و باهوش
من ه بیشتر از همه بازیکنای همپست خودش قبولش دارم