• کینگ لیونل
  • 9 دی 1399

سه به یک جلو بودیم تمرکز داشتیم؟وسط نیمه تازه خودم فهمیدم باید بازی کنیم دیگه تمرکز نداشتیم!!.نخیر شما عرضه نداشتین،تعویضهاتون کاملا اشتباه بود.