اهل شاخه: پاس گل حکیم از گل من زیباتر بود
نصاری: هر چه کادر فنی بگوید همان است
بیت سعید : روند خوبی را پشت سر میگذاریم
حنفی: اگر مسولان حمایت کنند روند خوبمان را حفظ میکنیم