انتقاد درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال از شرکت شستا: آیا زیبنده کشور است که خبر به حراج رفتن ساختمان فدراسیون در تمام دنیا پخش بشود؟