درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال: از بدنه حال حاضر فدراسیون کسی شایسته ریاست نیست

جای علی دایی در مدیریت فوتبال خالی است.

در خودم نمی‌بینم رئیس فدراسیون فوتبال شوم.