فغانپور: چک تضمین شستا فقط به امضای خزانه دار فدراسیون رسیده و فاقد مهر و امضای رئیس فدراسیون فوتبال است – تا این لحظه 16 میلیارد تومان به شستا پرداخت کردیم