میزان بدهی فدراسیون فوتبال به شستا چقدراست؟ 25 میلیارد تومان یا 62 میلیارد تومان؟
آخرین وضعیت ساختمان فدراسیون فوتبال از زبان مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال